• 06:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:10

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:55

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:40

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,702,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,702,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:05

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:15

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:40

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی